دانلود > فرم های آموزشی
   
برنامه ها

  فرم تقاضای انصراف از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی  - 1 مگابايت

  نمايش : 1375  -  دانلود : 779


ماده 24. دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را به اداره آموزش موسسه تسلیم کند. این دانشجو مجازاست فقط برای یکبار تا شروع نیمسال بعدی ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در...

  فرم مفقود شدن مدرک تحصیلی (استشهاد محلی)  - 1 مگابايت

  نمايش : 1272  -  دانلود : 712


در یک برگ تنظیم شود...

  فرم کمیسیون موارد خاص   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1353  -  دانلود : 691


برای طرح در کمیسیون موارد خاص به پیوست اسناد و مدارک لازم جهت طرح در کمیسیون الزامی است در غیر اینصورت به درخواست شما رسیدگی نخواهد شد. ...

  فرم تسویه حساب   - 1 مگابايت

  نمايش : 1407  -  دانلود : 685


فرم تسویه حساب در چهار برگ تنظیم شود...

  فرم تقاضانامه دریافت دانشنامه و مدارک تحصیلی   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1356  -  دانلود : 677


در یک برگ تنظیم شود...

  فرم اعلام مفقودی مدرک تحصیلی  - 1 مگابايت

  نمايش : 1226  -  دانلود : 647


در یک برگ تنظیم شود...

  فرم بررسی کارنامه محرمانه  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1248  -  دانلود : 641


فرم کارنامه محرمانه را پس از تکمیل به دبیرخانه آموزش تحویل داده و بعد یک روز از دبیرخانه دریافت کنید ...

  فرم درخواست حذف ترم   - 1 مگابايت

  نمايش : 1295  -  دانلود : 630


در سه نسخه تنظیم شود. ...

  جدول دروس پذیرفته و نشده در معادل سازی   - 1 مگابايت

  نمايش : 1175  -  دانلود : 627


جدول معادل سازی ...