فرمهای آموزشی و پژوهشی دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری

 

الف- فرمهای آموزشی

 

فرم درخواست فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور

فرم 1: فرم درخواست آموزشی دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری

فرم 2: فرم کمیسیون موارد خاص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

فرم 3: فرم انتخاب درس برای جبران میانگین معدل کل

فرم 4: فرم تقاضای تمدید سنوات تحصیلی

فرم 5: فرم درخواست مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات

فرم 6: فرم درخواست حذف ترم

فرم 7: فرم درخواست حذف درس

فرم 8: فرم تقاضای انصراف از تحصیل کارشناسی ارشد و دکتری

فرم 9: فرم عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر

فرم 10: فرم اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای ارزیابی جامع

فرم 11: صورتجلسه ارزیابی جامع دانشجویان دکتری                  Word             PDF

فرم 12: فرم درخواست صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات

فرم 13: فرم تقاضای صدور دانشنامه

 

ب- فرمهای پژوهشی

فرم 17: فرم انتخاب استاد راهنمای رساله دکتری

فرم 18: فرم انتخاب استاد مشاور رساله دکتری

فرم 19: فرم آمادگی دفاع از طرح تحقیق (پروپزال) رساله دکتری

فرم 20: صورتجلسه دفاع از طرح تحقیق (پروپزال) رساله دکتری

فرم 21: فرم گزارش پیشرفت رساله دکتری

فرم 22: فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری PDF     Word

فرم 23: فرم تایید اصلاحات پایان نامه بعد از دفاع

فرم 24: فرم تحویل نسخه اصلاح شده پایان نامه به تحصیلات تکمیلی

فرم 25: فرم درخواست هزینه تکثیر پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 26: فرم درخواست نمره مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال کارشناسی ارشد به همراه صورتجلسات

فرم داوری پروپوزال کارشناسی ارشد (توجه: برای هر پروپزال کارشناسی ارشد می بایست حداقل دو فرم داوری تکمیل و به همراه صورتجلسات ارائه شود)

طرح تحقیق (پروپوزال) رساله دکتری به همراه صورتجلسات

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری

 

راهنمای گردش کار پایان نامه، رساله، ارزیابی جامع (مخصوص کارشناسان، دانشجویان و گروههای آموزشی)             Word            PDF

 

الگوی نگارش پایان نامه و رساله دکتری و طرح جلد