فرایند ثبت درخواست ترفیع اعضای هیات علمی

درخواست ثبت ترفیع سالیانه در پیشخوان سیتم گلستان

١٢:٢٥ - 1398/09/16 - تعداد نظرات : ٠

جهت استفاده از امتیاز ترفیع یک فعالیت پژوهشی خاص

درخواست ثبت ترفیع در سیتم گلستان جهت فعالیت پژوهشی خاص

١٢:١٨ - 1398/09/16 - تعداد نظرات : ٠

ثبت ترفیع در سیتم گلستان جهت استفاده از امتیاز ترفیع

راهنمای ثبت درخواست ترفیع اعضای هیات علمی در سیستم گلستان

١٢:١٣ - 1398/09/16 - تعداد نظرات : ٠

درخواست ترفیع پایه تشویقی

درخواست ترفیع پایه تشویقی

١١:٤٢ - 1398/02/23 - تعداد نظرات : ٠

ترفیع سالیانه

فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

١١:٣٤ - 1398/02/23 - تعداد نظرات : ٠


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>